Приложение 1

Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия по чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (клас А)

Наименование на предприятието
Дата на подаване на заявлението
Правноорганизационна форма
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК
със седалище и адрес гр.(с)
Област
Община
Адрес
Телефон за връзка:
Интернет адрес:
Email адрес
Основание за вписване в регистъра:
чл. 7 т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПССИ

чл. 7 т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПССИ
Основна стопанска и социална дейност и/или социална цел на предприятието

Посочете от коя целева група наемате лица, ако кандидатствате по чл. 7, т. 4 от ЗПССИ. Посочете техния брой, трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН.

а) хора с трайни увреждания
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда"
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие
бр. лица
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
Имена на подаващия (лице за контакт):
Документи, по чл. 4 ал.1, т. 3 или т. 4 от ППЗПССИ, с изключение на публично достъпните и служебно известните.
Няма избран
Кандидатстващите по чл. 7 т. 1-3 от ЗПССИ: - посочват годината на последния годишен финансов отчет с положителен финансов резултат - представят пояснителните сведения по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ППЗПССИ