Приложение 3

Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия по чл. 12 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Наименование на предприятието
Дата на подаване на заявлението
Правноорганизационна форма
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК
със седалище и адрес гр.(с)
Област
Община
Адрес
Email адрес
Имена на подаващия (лице за контакт):
Телефон за връзка: